Raport curent 05.09.2019 – Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Prodplast S.A. pentru data de 07.10.2019

Consiliul de Administrație al PRODPLAST S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Oraș Buftea, Șos. București Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/835/2018, având CUI RO108, întrunit în ședința legal constituită din data de 5.09.2019,

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezenței hotărâri,

Convoaca :

Ședința Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății în data de 07.10.2019, ora 10:00 a.m, la sediul Societății la adresa din Oraș Buftea, Sos. București Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 25.09.2019, considerată drept Data de Referință pentru Adunarea Generală Extraordinară.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/ cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea Societăților, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară pentru data de 08.10.2019, la ora 10:00 a.m., în același loc și cu aceleași ordini de zi și Dată de Referință.