Raport curent 22.03.2019 – Convocarea Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor S.C. Prodplast S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. PRODPLAST S.A. București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/835/2018, Cod unic de înregistrare 108, cu sediul în Oraș Buftea, Șos. București-Târgoviște nr.1, Jud. Ilfov, România, întrunit în ședința din data de 22.03.2019,

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990”) , al Legii nr.24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piată (Legea nr. 24/2017), Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, (Regulamentul ASF nr. 5/2018) și al prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. Prodplast S.A.,

Convoaca :

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 25.04.2019, la ora 10:00, respectiv la ora 11:00, la adresa sediului Societății din Oraș Buftea, Sos. București-Târgoviște nr.1, Jud. Ilfov, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 12.04.2019, considerată Data de Referință pentru aceste adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezentă prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 26.04.2019, la ora 10:00 și respectiv la ora 11:00, în același loc și cu aceleași ordini de zi și Dată de Referință.