Comunicat de presa 13.08.2019 - privind Raportul pentru semestrul I 2019

S.C. PRODPLAST S.A., cu sediul în Buftea, jud. Ilfov, Șos. București-Tîrgoviște, nr. 1, înregistrată la O.R.C. sub nr. J23/835/2018, CUI 108, informează investitorii și acționarii societății că Raportul Semestrial conținând Situațiile financiare la 30.06.2019, Raportul pentru semestrul I 2019 întocmit conform Anexei nr. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018 și Declarațiile conducerii societății conform art.65, al.(2), lit.c) din Legea nr. 24/2017 va fi disponibil la sediul societății și pe site, începînd cu data de 14.08.2019, ora 18:00

Document de Ofertă Publică de Cumpărare Acțiuni emise de PRODPLAST S.A.

Prezentul Document de Ofertă Publică de Cumpărare Acțiuni emise de PRODPLAST S.A. a fost intocmit de catre intermediar IFB FINWEST SA in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Oferta Publică are ca obiect rascumpararea de catre Prodplast SA a unui numar maxim de 1.707.238 actiuni cu valoarea nominala de 1 (un) leu fiecare reprezentand maxim 10% din capitalul social al Emitentului, in vederea reducerii capitalului social, asa cum a fost hotarata in AGEA din data de 25.04.2019.

Anunt privind oferta publica de cumparare a actiunilor emise de Prodplast SA initiata de societatea Prodplast SA

Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 812/12.06.2019 de aprobare a ofertei publice de cumparare actiuni emise de Prodplast SA initiata de societatea Prodplast SA

Formular de subscriere pentru oferta de cumparare a actiunilor emise de Prodplast SA si intermediata de SC IFB FINWEST SA pentru oferta publica de cumparare a actiunilor emise de PRODPLAST SA, initiata de PRODPLAST SA intermediata de SC IFB FINWEST SA si aprobata de ASF prin Decizia nr. 812/12.06.2019

Raport curent 23.05.2019 – depunere la Autoritatea de Supraveghere Financiară Document de Ofertă Publică de Cumpărare Acțiuni emise de PRODPLAST S.A.

PRODPLAST S.A. informează acționarii și investitorii că, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, Consiliul de Administratie al PRODPLAST S.A. a dispus, în data de 22.05.2019, depunerea la Autoritatea de Supraveghere Financiară de către SSIF IFB FINWEST S.A. - în calitate de intermediar în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare Acțiuni emise de PRODPLAST S.A. – a Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare Acțiuni emise de PRODPLAST S.A. împreună cu documentația aferentă.

Raport curent 25.04.2019 – hotararile AGA din data 25.04.2019

Hotararea Adunarii Generale Ordinare si, in continuare, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 25.04.2019 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor S.C. Prodplast S.A., convocate prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1325/25.03.2019 şi în ziarul România Liberă din data de 25.03.2019, afisat la sediul societatii cu nr. 52/22.03.2019 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, intrunite în şedinţă legal constituită din data de 25.04.2019, la prima convocare, în prezenţa a 7 acţionari si a 2 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentând 91,26% din capitalul social al Societăţii, cu drept de vot, şi-au desfăşurat lucrările la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acţionarilor Societăţii a fost 12.04.2019.

Raport curent 25.03.2019 – Propunere repartizare profit obţinut în anul 2018

Consiliul de Administraţie al S.C. Prodplast S.A., întrunit în şedinţa din 22.03.2019, a hotărât să înainteze Adunării Generale a Acţionarilor Prodplast, convocată în data de 25(26).04.2019, urmatoarea propunere pentru repartizarea profitului net obţinut în anul 2018:

- Propune repartizarea profitului net obţinut în anul 2018 către surse proprii de finanţare.

Raport curent 22.03.2019 – Convocarea Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor S.C. Prodplast S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. PRODPLAST S.A. București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/835/2018, Cod unic de înregistrare 108, cu sediul în Oraș Buftea, Șos. București-Târgoviște nr.1, Jud. Ilfov, România, întrunit în ședința din data de 22.03.2019,

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990”) , al Legii nr.24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piată (Legea nr. 24/2017), Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, (Regulamentul ASF nr. 5/2018) și al prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. Prodplast S.A.,

Convoaca :

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 25.04.2019, la ora 10:00, respectiv la ora 11:00, la adresa sediului Societății din Oraș Buftea, Sos. București-Târgoviște nr.1, Jud. Ilfov, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 12.04.2019, considerată Data de Referință pentru aceste adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezentă prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 26.04.2019, la ora 10:00 și respectiv la ora 11:00, în același loc și cu aceleași ordini de zi și Dată de Referință.

Comunicat de presa 14.11.2018 - privind Raportul pentru trimestrul III 2018

S.C. PRODPLAST S.A., cu sediul in Buftea, Sos. Bucuresti-Tirgoviste, Nr. 1, jud. Ilfov, inregistrata la O.R.C. sub nr. J23/835/2018, CUI 108, informeaza investitorii si actionarii societatii ca Raportul pentru Trimestrul III – 2018, incluzind :

-    Situatiile financiare conform IFRS la 30.09.2018 (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Note la situatiile financiare);

-    Raportul trimestrial pentru Trimestrul III – 2018, intocmit conform cu Anexa 13 lit A/Reg. ASF nr. 5/2018,

va fi transmis la BVB, ASF si publicat pe site-ul propriu: www.prodplast.ro/relatia cu investitorii, in data de 15.11.2018, ora 18,00.

Raport curent 09.10.2018 – hotararea AGEA din data 09.10.2018

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Buftea din data de 09.10.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Buftea, convocata în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi a prevederilor Actului Constitutiv al Societăţii, şi-a desfăşurat lucrările în condiţiile de publicitate şi cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, în data de 09.10.2018, la prima convocare, in prezenta a 5 actionari si a 6 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentand  91,81 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii a fost 27.09.2018.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Prodplast a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3499/07.09.2018, în ziarul România Liberă din data de 07.09.2018 si afisata la sediul societatii cu nr. de inregistrare 1512/06.09.2018 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Raport curent 06.09.2018 – Convocare AGEA pentru 09(10).10.2018

Eveniment de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A. pentru 09(10).10.2018

Consiliul de Administratie al S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/835/2018, Cod unic de inregistrare 108, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, Romania, intrunit in sedinta din data de 06.09.2018 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 09.10.2018, la ora 10:00, la adresa sediului Societatii din Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 27.09.2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 10.10.2018, la ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Comunicat de presa 13.08.2018 - privind Raportul pentru semestrul I 2018

S.C. PRODPLAST S.A., cu sediul in Buftea, jud. Ilfov, Sos. Bucuresti-Tirgoviste, nr. 1, inregistrata la O.R.C. sub nr. J23/835/2018, CUI 108, informeaza investitorii si actionarii societatii ca Raportul Semestrial continand Situatiile financiare la 30.06.2018 si Raportul Directoratului pentru semestrul I 2018 intocmit in conformitate cu Anexa nr. 14 din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018, este disponibil la sediul societatii si pe site-ul www.prodplast.com, incepind cu data de 14.08.2018, ora 18:30.

Comunicat de presa 14.05.2018 - privind Raportul pentru trimestrul I 2018

S.C. PRODPLAST S.A., cu sediul in Buftea, jud. Ilfov, Sos. Bucuresti-Tirgoviste, nr. 1, inregistrata la O.R.C. sub nr. J23/835/2018, CUI 108, informeaza investitorii si actionarii societatii ca Raportul Trimestrial continand Situatiile financiare conform IFRS la 31.03.2018 si Raportul pentru trimestrul I 2018 intocmit in conformitate cu Anexa nr. 30B din Regulamentul ASF nr. 1 / 2006, este disponibil la sediul societatii si pe site-ul www.prodplast.com, incepind cu data de 15.05.2018, ora 18:30.

Raport curent 27.04.2018 – hotararea AGOA din data 27.04.2018

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 27.04.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Prodplast S.A., convocata prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1205/23.03.2018 şi în ziarul România Liberă din data de 23.03.2018, afisat la sediul societatii cu nr. 1392/22.03.2018 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, întrunita în şedinţa legal constituită din data de 27.04.2018, la prima convocare, în prezenţa a 6 acţionari si a 4 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentând 91,78% din capitalul social al Societăţii, cu drept de vot, şi-a desfăşurat lucrările la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii a fost 17.04.2018.

Comunicat de presa 26.04.2018 - privind Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2017

S.C. PRODPLAST S.A., cu sediul in Buftea, jud. Ilfov, Sos. Bucuresti-Tirgoviste, nr. 1, inregistrata la O.R.C. sub nr. J23/835/2018, CUI 108, informeaza investitorii si actionarii societatii ca Raportul Anual intocmit in conformitate cu art. 63 din Legea 24/2017, privind piata de capital, respectiv cu art.112(1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar 2017, aprobat prin AGA Ordinara din 26.04.2018, este disponibil la sediul societatii si pe site-ul www.prodplast.com, incepind cu data de 27.04.2018

Raport curent 26.04.2018 – hotararile AGA din data 26.04.2018

Hotararea Adunarii Generale Ordinare si, in continuare, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 26.04.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor S.C. Prodplast S.A., convocate prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1205/23.03.2018 şi în ziarul România Liberă din data de 23.03.2018, afisat la sediul societatii cu nr. 1390/22.03.2018 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, intrunite în şedinţă legal constituită din data de 26.04.2018, la prima convocare, în prezenţa a 4 acţionari si a 5 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentând 64,24% din capitalul social al Societăţii, cu drept de vot, şi-au desfăşurat lucrările la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acţionarilor Societăţii a fost 16.04.2018.